کد کالا V4

7500 079 912

14 04 079 912 - 24 04 079 912

05 75 079 912 - 07 975 07 912

12 04 079 912

پرداخت کامل سند سفید

سریالی پشت سر هم - پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کد کالا V2

483 0482 912 - 481 0482 912

64 24 048 912 - 0 248 048 912

84 24 048 912 - 74 24 048 912

248 048 912 پرداخت کامل کد صفر

غیرسلبی _ پشت سر هم پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا F3

580 680 9 912

590 680 9 912

96 805 96 912 - 01 06 968 912

02 06 968 912 - 03 06 968 912

04 06 968 912 - 08 06 968 912

85 05 968 912 - 95 05 968 912

پرداخت کامل سند سفید

سریالی پشت سر هم - پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا 054

صفر مخابرات پرداخت کامل

پشت سر هم

تعداد 4 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا F2

89 84 967 912 - 88 84 967 912

05 85 967 912 - 96 784 96 912

4 پله آخر

85 967 912

پرداخت کامل سند سفید

غیر سلبی- پشت سر هم - پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا V3

55 0544 912 دو تا یکی وسط

45 054 912 آینه ای

556 0544 912

558 0544 912

559 0544 912

566 0544 912

577 0544 912

پرداخت کامل سند سفید

غیرسلبی _ پشت سر هم پلمپ

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کد کالا V1

088 0644 912

099 0644 912

پرداخت کامل سند سفید

کارت فعالسازی

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا C1

کارت فعال سازی سریالی پشت هم

پرداخت کامل سند سفید

تعداد 8 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا F1

610 680 9 912

تخلیه نشده پلمپ سریالی پشت هم

پرداخت کامل سند سفید

کارت فعالسازی

تعداد 25 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 053

صفر مخابرات پرداخت کامل

تعداد 6 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 042

کدینگ پله اول

صفر مخابرات سریالی پشت هم

تعداد 4 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 052

هزاری اخر 4 صفر رند

 300 360 20 91

300 360 0 912

تعداد 2 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 051

هزاری اخر 4 صفر رند

200 260 20 91

200 260 0 912

تعداد 4 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیریدفروخته شد

کدکالا 050

صفر مخابرات پرداخت کامل

تعداد 2 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
تماس با ما