فروخته شد

کد کالا mn4

300 12 12 991 هزاری آخر- جفت اول

12 12 991 جفت اول ریز

 پلمپ تخلیه نشده

کد یک با پوکه فورجی(4G)

تعداد 100 عدد

قیمت : 500000 تومانفروخته شد

کد کالا mn3

1900 186 991 

991 کدینگ - پلمپ تخلیه نشده

کد یک با پوکه فورجی(4G)

تعداد 100 عدد

قیمت : 95000 تومانفروخته شد

کد کالا fg2

121 991 کد شهر

10 12 991 پله اول

تخلیه نشده

تعداد 50 عدد

قیمت : 78000 تومانفروخته شد

کد کالا fg1

121 991 کد شهر

13 12 991 پله اول

تخلیه نشده

تعداد 55 عدد

قیمت : 80000 تومانفروخته شد

کد کالا mn2

81 96 796 991

1377 516 991

1363 461 991

1361 014 991

56 36 796 991

991 پلمپ

تعداد 100 عدد

قیمت : 56000 تومانفروخته شد

کد کالا MN1

7001 513 991

1339 023 991

991 پلمپ

تعداد 100 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
تماس با ما